Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meijers Canatan Advocaten LLP

Artikel 1, algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 2020.
2. Meijers Canatan Advocaten LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC431277. Meijers Canatan Advocaten LLP is statutair gevestigd te Bedfont Lane 262, Feltham, Middlesex TW14 9NU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan de Herengracht 478 1017 CB Amsterdam, Nederland en is geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77839080.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten Meijers Canatan Advocaten LLP (hierna te noemen ‘Meijers Canatan Advocaten’) aan het kantoor of haar advocaten of werknemers verstrekken, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Iedere advocaat werkt als zelfstandig beroepsbeoefenaar, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon. Het is ook
mogelijk dat een advocaat in loondienst is bij Meijers Canatan Advocaten. Dit geldt ook voor de juridisch
medewerkers. Deze algemene voorwaarden zijn ook op deze personen van toepassing.
4. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens
Meijers Canatan Advocaten, ook als het uitdrukkelijke of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
5. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. De
bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die
ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die Meijers Canatan Advocaten worden onderhouden, met inachtneming van de voor internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Meijers Canatan Advocaten is onderworpen aan het
Nederlands recht. Alle geschillen, voor zover niet vallend onder de reikwijdte van het tuchtrecht als
bedoeld in de Advocatenwet, die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden
beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
7. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben
genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.

Artikel 2, opdracht
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Meijers Canatan Advocaten. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens de B.V. aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
2. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
opdrachtgever. Tenzij dat door Meijers Canatan Advocaten LLP uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is
aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever
verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten
ontlenen.

Artikel 3, inschakeling derden
Meijers Canatan Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze
derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere
derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in
verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten
zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 4, geheimhouding
Meijers Canatan Advocaten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van
een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens
belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. Meijers
Canatan Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring
van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt
afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming
om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 5, honorarium en facturering
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt:
In zaken waarin de bijstand wordt verleend middels toevoeging (zgn ‘pro deo’ of gefinancierde
rechtsbijstand) :
De door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage.
In zaken zonder toevoeging waarin de bijstand volledig voor rekening van opdrachtgever is:
Het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals tussen Meijers Canatan
Advocaten en de opdrachtgever overeengekomen.
2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij
de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De
betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is
Meijers Canatan Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening
te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten
werkzaamheden.
3. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren,
afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt
gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal
tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.
4. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Meijers Canatan
Advocaten vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren.
Bij een declaratie op basis van een vast tarief wordt nimmer een urenspecificatie verstrekt; deze wijze
van declareren sluit een procedure via de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht uit.
5. Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van
algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en
elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het
uurtarief, een door Meijers Canatan Advocaten vast te stellen percentage van het honorarium in
rekening gebracht.
6. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van
opdrachtgever
7. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8. Meijers Canatan Advocaten houdt zich aan de meldplicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verwezen wordt naar de handleiding Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten (https://www.advocatenorde.nl/handleiding-wwft-voor-advocaten).
9. Opdrachtgever die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, verklaart zich akkoord om
op betalende basis te worden bijgestaan, als dit in voornoemde zin wordt overeengekomen met de
advocaat die de opdracht aanvaard, door betaling van een voorschot of de declaratie(s).

Artikel 6, werkzaamheden
Onder de werkzaamheden van Meijers Canatan Advocaten waarvoor gefactureerd wordt ter uitvoering
van de opdracht wordt onder meer begrepen:
– het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever en/of
anderen, ter uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht;
– het behandelen van inkomende correspondentie, waaronder tevens is begrepen inkomende
elektronische post;
– het redigeren van uitgaande post, waaronder eveneens is begrepen uitgaande elektronische
post;
– het opzoeken en bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
– het bestuderen van de door opdrachtgever overgelegde (proces)stukken, correspondentie,
financiële bescheiden en alle overige schriftelijke bescheiden bij het aangaan van de opdracht,
alsmede alle schriftelijke bescheiden die na de opdracht aangeboden worden aan de
behandeld advocaat c.q. jurist en die betrekking hebben op de opdracht. Onder schriftelijke
bescheiden worden tevens elektronische bestanden verstaan;
– het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
– het bijwonen van zittingen;
– het concipiëren van processtukken;
– het bezoeken in huizen van bewaring, politiebureaus en gevangenissen;
– reistijden van en naar zittingen;
– besprekingen en afspraken buiten kantoor, inclusief de wachttijden bij de Kantongerechten,
Rechtbanken, Gerechtshoven, Huizen van Bewaring, Politiebureaus etc.

Artikel 7, aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Meijers Canatan Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval
toepasselijke eigen risico. Meijers Canatan Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle aan het kantoor verbonden of werkzame advocaten en overige personeelsleden bij HDI Global Speciality SE, Westblaak 14, 3012 KL, Rotterdam. Het verzekerde bedrag bedraagt per aanspraak maximaal EUR 500.000,- en per verzekeringsjaar ten hoogste twee keer het verzekerde bedrag.
2. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Meijers Canatan Advocaten in
de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan
honorarium, tot een maximum van € 15.000. -.
3. Voor aansprakelijkheid met betrekking tot voor de opdrachtgever ingeschakelde derden, zie artikel 3
van deze algemene voorwaarden.
4. Meijers Canatan Advocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie
niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht
verzoeken gebruik te maken van de bij Meijers Canatan Advocaten aanwezige elektronische
beveiligingsmogelijkheden. Meijers Canatan Advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of
onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen
van dataverkeer. Meijers Canatan Advocaten is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het
gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie
van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor
(elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Artikel 8, bewaartermijn
De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante
correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht
aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden
betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de
bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van
zo’n afspraak is Meijers Canatan Advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Artikel 9, opzegging
Meijers Canatan Advocaten is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te
zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien:
– de opdrachtgever de goede naam van Meijers Canatan Advocaten aantast danwel aangetast
heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld;
– de opdrachtgever niet de vereiste medewerking verleent aan de aan Meijers Canatan
Advocaten verleende opdracht.
– tussen opdrachtgever en Meijers Canatan Advocaten verschil van mening bestaat over de
wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in
onderling overleg kan worden opgelost;
– tussen Meijers Canatan Advocaten, dan wel de behandelend advocaat, en de opdrachtgever
een vertrouwensbreuk ontstaat die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de
belangen van de opdrachtgever.

Artikel 10, derdengelden
Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Meijers Canatan Advocaten advocaten ten
behoeve van de opdrachtgever van Meijers Canatan Advocaten ontvangt op derdengeldrekening bij de
ABN AMRO Bank te Amsterdam.

Artikel 11, wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Meijers Canatan Advocaten
(www.meijerscanatan.nl). Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).

Artikel 13 Klachtenregeling
Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling is ook te vinden op de website en beschrijft de interne klachtenprocedure
Artikel 14 Bescherming persoonsgegevens
Meijers Canatan Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Meijers Canatan Advocaten verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring die is te vinden op de website.